Tématické okruhy

 • vrápenec malý

  Netopýři v domě, to je něco pro mě

  Mezi evropsky významné druhy živočichů je právem zařazeno mnoho netopýrů. Některá z těchto zvířat s oblibou využívají lidská sídla pro svoje letní kolonie a někdy také jako zimoviště. V létě vyhledávají rozsáhlé půdy a jiné střešní prostory na větších, často osamoceně stojících stavbách.

 • Kuňka žlutobřichá

  Bývalé industriální a vojenské prostory

  Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) je malá žabka, která osídluje drobné vodní plochy v lesích nebo při jejich okrajích. Její výskyt je u nás omezen na širší oblast Karpat, najdeme ji až v Jeseníkách, ale dále na západ ji nahrazuje její sestra kuňka ohnivá. Další část jejího areálu zasahuje z Alp až k nám do západních a na okraj jižních Čech. Kuňka žlutobřichá je pro Plzeňsko typickým a charakteristickým druhem obojživelníka.

 • Voda, základ života

  Malé vodní elektrárny – voda, základ života

  Jedněmi z celoevropsky ohrožených organismů jsou druhy obývající vodní prostředí, konkrétně tekoucí vody. Evropsky významné lokality byly vyhlášeny pro několik druhů ryb, kruhoústé, měkkýše nebo raka kamenáče. Všechna tato zvířata potřebují ke svému životu vodu. Většinou čistou, rychle tekoucí, bez přehrad a hrází.

Další příklady

 • Pocinovice

  Využití bývalého lomu k skladování stavební suti

  EVL pro čolka obecného byla vymezena na části bývalého kamenolomu, druhá část, která tvořila větší polovinu, územně chráněna nebyla. Kamenolom leží v intenzívně zemědělsky využité krajině, kde čolci nemají moc prostoru k zimování. Má se za to, že zimují hlavně v navážkách a nejbližším okolí kamenolomu.

  Vlastník bývalého lomu chtěl využít tento prostor ke skládce inertního odpadu – stavební suti. Vlivy byly zprvu hodnoceny jako významně negativní, proto byl projekt upraven. Pro skládku stavební suti byl nalezen prostor, který není pro zimování čolků vhodný.

 • Olšina

  Obnova MVE na drobném toku

  Na drobném toku v EVL chránící vranku obecnou byl navržen projekt obnovy malé vodní elektrárny. Jednalo se o derivační elektrárnu, ovlivněný úsek byl poměrně krátký (cca 200 m). V konzultaci s orgánem ochrany přírody a autorizovanou osobou byl zpracován projekt maximálně citlivý k vrance v EVL. Byl zajištěn minimální zůstatkový průtok na úrovni Q300d, který byl posouzen jako dostatečný. Odběr vody byl navržen jako boční, tak aby nedocházelo k fragmentaci toku příčnou překážkou. Projekt také obsahoval opatření proti vnikání vranek do trubíny a jejich usmrcování. Byl k dispozici ichtyologický průzkum toku. Významně negativní vliv v závěru hodnocení nebyl zjištěn.

  Nutno poznamenat, že stavba nových příčných překážek v EVL pro vranku obecnou je většinou považována za významně negativní vliv. I řada projektů tzv. obnovy vodních děl vyžaduje úplnou novostavbu a je na ně tak pohlíženo. Tento projekt nebyl vyhodnocen jako významně negativní díky svému malému rozsahu, dobré zachovalosti obnovovaného díla a díky ochotě investora zahrnout opatření pro ochranu vranky.

 • Bobr evropský

  Odstranění bobřích hrází

  Na louce v nivě potoka si bobři postavily hráze a způsobily její zamokření až zaplavení. Byl předložen záměr na odstranění bobřích hrází. Byl proveden terénní průzkum a využity podklady o výzkumu bobra v tomto území. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jádrové území výskytu bobra, byly vyhodnoceny významně negativní vlivy. Od záměru bylo nakonec upuštěno. Louka nebyla dlouhodobě využívána pro hospodaření a bobrům se podařilo zvýšit retenci vody v krajině.