Otázky a odpovědi

Co dělat, když mám investiční záměr v území Natura 2000 (nebo jeho blízkosti)?

Při přípravě záměrů týkajících se území Natura 2000 platí zásada „čím dříve, tím lépe“.

V lokalitách Natury 2000 je možné realizovat různé záměry, které neovlivní předměty ochrany (což jsou typy stanovišť, rostlinné a živočišné druhy a druhy ptáků), ale jen za určitých podmínek. Je třeba zohlednit výskyt předmětů ochrany a jejich ekologické nároky, které jsou poměrně specifické. V raných stádiích přípravy projektu lze často ještě hledat vhodnou lokalizaci projektu a provádět úpravy k vyloučení vlivů.

Pokud si pozemky nebo objekty teprve kupujete, je dobré předem zjistit jejich polohu vůči lokalitám Natura 2000. V případě, že jste si vyhlédli něco přímo v lokalitě nebo blízko ní, vyplatí se Vám dobře se informovat o potenciálních vlivech Vašeho projektu na lokalitu.

Kde tyto informace zjistím?

Sami se můžete podívat na mapový server mapy.nature.cz, kde si můžete vyhledat Váš pozemek a zjistit jeho polohu vůči lokalitám Natura 2000. Je dobré si uvědomit, že vlivy na lokalitu mohou mít i projekty umístěné mimo ni (např. nepřímé vlivy znečištění vody, hluk apod.).

Odborné informace k lokalitám shromažďuje AOPK ČR (odkaz). Kompetentní pro vydávání stanovisek podle §45i (odkaz) jsou krajské úřady, správy chráněných krajinných oblastí a národních parků. U těchto institucí můžete získat předběžnou informaci o možnostech Vašeho projektu.

Předběžné expertní posouzení Vašeho projektu může zpracovat autorizovaná osoba pro hodnocení vlivů na Naturu 2000 nebo i jiná odborně kompetentní osoba.

Jak nepodcenit projektovou přípravu?

V dnešní době je projektová příprava tak složitou disciplínou, že ji pro investora většinou zajišťuje najatý specialista. Ověřte si však, že do jeho odbornosti spadá též ochrana přírody! V přírodě běží čas trochu jinak než úřední lhůty a pokud Vám uteče vegetační sezóna, můžete na provedení potřebných terénních průzkumů čekat třeba až do dalšího jara.

Jestli se Váš projekt nachází v území Natura, je vhodné zajistit si konzultace kvalitního odborníka (nejlépe z okruhu autorizovaných osob), co nejdříve. Můžete tím ve výsledku dosti zefektivnit proces a ušetřit finanční prostředky.

Jak naturové hodnocení probíhá?

Proces naturového posouzení je zahájen vydáním stanoviska podle §45i odst.1 ZOPK, které na vyžádání investora vydá krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti nebo národního parku. Pokud příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle § 45i odst. 1 ZOPK nevyloučí významný vliv předloženého záměru, zahajuje se proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Oznámení, dokumentace i posudek obsahují část věnovanou naturovému hodnocení, tu zpracovává autorizovaná osoba pro Naturu.

Co dělat, když byl můj záměr vyhodnocen s významně negativním vlivem na Naturu 2000?

Pro všechny strany nejlepším řešením je upravovat projekt tak, aby byly významné vlivy vyloučeny. I když to není možné, zákon pamatuje na možnost schválit i projekt s významnými vlivy na Naturu. Je nutné splnit 3 podmínky:

  1. projekt je ve veřejném zájmu,
  2. neexistuje jiná varianta bez významně negativního vlivu a
  3. jsou možná kompenzační opatření.

V České republice je zatím tento postup využit velmi zřídka, avšak např. v Německu mnohem častěji.

Kde najdu autorizované osoby pro hodnocení vlivů na Naturu 2000?

Kompletní seznam autorizovaných osob

V Ametystu působí 6 autorizovaných osob pro hodnocení vlivů na Naturu 2000. Naše působnost je v celé Česká republice, hlavně v její západní polovině. Kromě naturového hodnocení zpracováváme i biologické hodnocení a vyhodnocení EIA/SEA.

Mgr. Štěpánka Čížková
botanička
e-mail: cizkova@ametyst21.cz
telefon: 721 310 118
Mgr. Michala Mariňáková
zooložka
e-mail: marinakova@ametyst21.cz
telefon: 728 854 516
Mgr. Roman Tuček
zoolog
e-mail: tucek@ametyst21.cz
telefon: 608 003 977
Mgr. Eliška Václavíková
botanička
e-mail: vaclavikova@ametyst21.cz
telefon: 724 520 290
Mgr. Eva Volfová
botanička
e-mail: volfova@ametyst21.cz
telefon: 605 702 744
Mgr. Ondřej Volf
zoolog
e-mail: volf@ametyst21.cz
telefon: 604 322 541