Soustava Natura 2000

Česká republika se vstupem do Evropské unie zavázala k vytvoření soustavy Natura 2000. Jedná se o chráněná území s výskytem celoevropsky nejvýznamnějších druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť. Jejich cílená ochrana zabezpečí zachování přírodního dědictví pro budoucí generace.

Soustavu Natura 2000 tvoří dva typy území

 1. PO
  Ptačí oblast – zajišťuje ochranu vybraných druhů ptáků.
 2. EVL
  Evropsky významná lokalita – zajišťuje ochranu přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Jejich vyhlášení podléhá dvěma zákonným předpisům: „směrnici o ptácích“ a „směrnici o stanovištích“. Tyto směrnice jsou začleněny do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

O vyhlášená naturová území je potřeba pravidelně pečovat, tzn. zajistit jejich trvale udržitelný rozvoj. Plán způsobu a rozsahu péče (management) se vytváří vždy s ohledem na výskyt konkrétních stanovišť a druhů na dané lokalitě. Péči o chráněné území mohou přímo zajišťovat sami vlastníci pozemků za podpory státních finančních prostředků.

Není třeba se obávat, že vytvořením soustavy Natura 2000 vznikly přísně chráněné rezervace, kam člověk nesmí vstoupit. Obvyklé činnosti (např. sběr lesních plodů, turistika apod.) a šetrné hospodaření, lze na chráněném území nadále provozovat, pokud nemají negativní vliv na předmět ochrany.

Cíle projektu Natura pro všechny

Podle naší dlouhodobé zkušenosti mají lidé malé povědomí o významu chráněných území soustavy Natura 2000. Záměrem projektu je vzdělávání cílových skupin o udržitelném využívání místní krajiny, která je cenná z pohledu přírodního dědictví.

 1. 1
  V první části projektu se zaměříme na zapojení žáků a pedagogů. Děti za pomoci svých učitelů a lektorů Občanského sdružení Ametyst vytvoří netradiční naučnou stezku ve formě štítků s QR kódy. Díky stezkám má veřejnost možnost dozvědět se více o místních ohrožených druzích, stanovištích i o významu místního chráněného území. Na závěr této části projektu proběhne konference pro učitele, kde budou představeny výstupy práce s žáky učitelům z Plzeňského a Karlovarského kraje.
 2. 2
  V druhé části projektu se zaměříme na úředníky státní správy a zástupce obcí, kteří mnohdy rozhodují o záměrech dotýkajících se naturových území. Pro tyto cílové skupiny budou realizovány semináře, jejichž náplní budou informace důležité z hlediska rozhodování o záměrech a koncepcích územního rozvoje a též pro komunikaci s potenciálními investory. Odborně budou semináře zajišťovat přírodovědci a lektoři Občanského sdružení Ametyst.

Veškeré metodické materiály, důležité informace a kontakty na odbornou pomoc budou volně dostupné zde na webu.